Condicions Generals de Compra

1. Parts

D’una banda, VASARIS BALTA, S.L., amb CIF B57393134 i domicili fiscal a l’av. Jaume III 9, 07320, Santa Maria del Camí (Illes Balears), amb telèfon de contacte 971621578 o al correu de contacte info@espelmaedicions.com (en endavant, ESPELMA EDICIONS) és titular del comerç online allotjat a https://espelmaedicions.com/ (d’ara endavant, el Lloc Web), i d’un altre, el Comprador, amb capacitat jurídica i d’obrar necessària, que completi els passos establerts a ella orientats a l’adquisició de productes oferts pel Lloc Web.

2. Objecte

L’objecte d’aquestes Condicions Generals de Compra és regular l’adquisició per part de l’Usuari Registrat de productes a través del Lloc Web, a canvi d’una contraprestació econòmica que es correspongui amb allò disposat aquí.

3. Productes

3.1. Oferta de Productes

El lloc web ofereix informació sobre tots els productes en venda, característiques i preus.

Això no obstant, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el canvi en el contingut dels mateixos.

Els productes oferts a cada moment per la Web, es regiran per les condicions generals vigents en cada cas, és per això que l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

3.2. Disponibilitat

La disponibilitat dels nostres productes pot variar segons la demanda dels clients. El nostre estoc s’actualitza de manera periòdica, però això no ens permet garantir-te que el producte que seleccionis no estigui esgotat.

De tota manera, com a regla general s’informarà al client prèviament a través de la web que el producte no es troba a Stock.

4. Descripció del procés de compra

El procés de compra pot ser realitzat a través del Lloc Web, mitjançant la identificació com a Usuari Registrat, per a això haurà de realitzar els tràmits oportuns per completar el registre.

Per comprar els productes disponibles al catàleg, caldrà que l’Usuari a través del catàleg, feu clic sobre aquells que siguin del vostre interès una vegada accedit a la pestanya ‘COMPRAR ONLINE’, seleccionant l’opció “Afegir a la cistella”. Els productes seleccionats es trobaran automàticament a disposició de l’Usuari a la cistella de compra.

A continuació, l’usuari haurà de:

a. Un cop l’usuari hagi comprovat que els productes de la cistella es corresponen amb la selecció efectuada, podrà procedir a la realització de la comanda.

b. Un cop afegit a la cistella el producte, es mostrarà un resum del contingut del mateix amb el desglossament de preu i transport. Cal seleccionar l’opció “Finalitzar compra”.

c. Es mostrarà en pantalla el procés de compra, amb un formulari per consignar dades de contacte i informació d’enviament i la contraprestació corresponent, que serà la indicada en cada moment al formulari.

d. Caldrà que el Comprador seleccioni el mètode de pagament escollit. Actualment els mitjans de pagament disponibles són:

i. Targeta de dèbit o crèdit a través de la plataforma de pagament Stripe: En aquest cas necessitarem que ens faciliti informació relativa a la targeta als únics efectes de tramitar el pagament.

ii. Bizum.

iii. Transferència bancària directa.

e. Quan l’Usuari hagués facilitat aquestes dades, haurà de procedir al pagament, i amb això, confirmar la seva voluntat d’adquirir i formalitzar la compravenda, prèvia acceptació d’aquestes Condicions.

f. Si ESPELMA EDICIONS accepta la comanda, confirmarà haver rebut la voluntat de compra del Comprador i, si escau, el pagament de la comanda. De la mateixa manera, es posarà a disposició del Comprador la factura corresponent a la compra per mitjà de l’enviament de correu electrònic. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions, el Comprador permet l’enviament de factura electrònica. En qualsevol moment, s’hi pot oposar, indicant-ho al correu electrònic ESPELMA EDICIONS.

g. Un cop confirmada la comanda, el Comprador rebrà els productes en el termini indicat al Lloc Web.

Si ESPELMA EDICIONS no acceptés la comanda, no es procedirà amb el pagament i notificarà les causes, li notificarà les causes posant-se en contacte amb l’usuari.

5. Política de preus

Els preus que són mostrats a la Web són fixats per ESPELMA EDICIONS. Els preus es mostren a Euros.

Abans d’adquirir qualsevol dels productes seleccionats us mostrarem els preus desglossats segons la base imposable i els impostos aplicables en cada moment.

Els preus no inclouen certs impostos aplicables que hagin de ser, si escau, abonats pel Client per motiu d’enviaments. ESPELMA EDICIONS no pot determinar per endavant els impostos que són aplicables, ja que dependrà del lloc des del qual contracti. Una vegada que el Client hagi introduït aquesta informació al formulari oportú, es mostrarà al Client la informació relativa als impostos que haurà d’abonar.

Les despeses de transport i entrega dels productes seran les indicades al Lloc Web a cada moment ia la Política d’Enviaments i devolucions.

6. Política de descomptes

Hi ha possibilitat d’aplicar, en el moment de fer la compra, cupons de descompte que ostenti el Consumidor.

Avui dia, ESPELMA EDICIONS no compta amb Política de descomptes sobre els seus productes.

Qualsevol modificació de la política de descomptes queda sotmesa a la voluntat d’ESPERA EDICIONS.

7. Acceptació de les Condicions Generals de Compra

Quan la compra es realitza íntegrament a través de la Web, hauràs de llegir aquestes Condicions i acceptar-les de forma expressa, fent clic a la casella de verificació del consentiment corresponent, que es troba desmarcada per defecte, al final del procés de compra.

En cas que hi hagi normes o restriccions especials que afectessin determinades tarifes, descomptes i/o productes haguessis seleccionat, aquestes normes o restriccions especials seran posades de manifest a la pantalla abans de procedir a l’adquisició del producte.

8. Obligacions de les parts

8.1. Obligacions d’ESPERA EDICIONS

ESPELMA EDICIONS es compromet a:

a. Realitzar de manera eficaç i eficient tots els tràmits destinats a l’execució de la recepció pel Comprador dels productes que comprat.

b. Remetre al Comprador tota la informació i documentació necessària per a la recepció de la comanda.

c. No permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. En virtut dels programes de les marques de targetes, les activitats següents estan prohibides: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes; així com la venda de medicaments.

d. Complir aquestes obligacions, així com qualsevol altra que sigui aplicable.

8.2. Obligacions del Comprador

Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions, el Comprador es compromet a:

a. Pagar en temps i forma les quantitats corresponents que s’hagin especificat al procés de compra. La manca de pagament eximirà a ESPELMA EDICIONS del compliment de les obligacions aquí exposades, i qualssevol altres que hagi contret a canvi de la recepció de la contraprestació econòmica pels productes.

b. Respondre de la veracitat i autenticitat de qualssevol dades que hagin estat facilitades per fer l’adquisició dels articles seleccionats.

c. Assumir les responsabilitats derivades de qualsevol dels requisits exigits per aquestes Condicions per ostentar la condició de Comprador, així com la manca de documentació necessària per al pagament de la compra.

d. Complir qualssevol altres obligacions contingudes en aquestes Condicions o en qualssevol altres que resultessin aplicables i assumir qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment, deixant totalment indemne el Titular.

9. Exclusió de responsabilitat

ESPELMA EDICIONS en cap cas és responsable pels danys i perjudicis que es causin al Comprador per causes imputables a aquest. Únicament i exclusivament, ESPELMA EDICIONS serà responsable per aquells danys i perjudicis que es causin a conseqüència de les compres realitzades al Lloc Web, sempre que es derivin d’una acció dolosa o culposa d’aquell.

A títol merament enunciatiu, ESPELMA EDICIONS no és responsable de:

a. La utilitat que per al Comprador tinguin els productes que hagi adquirit, ja que en cap moment ESPELMA EDICIONS és responsable de la selecció efectuada, encara que identifiqui articles en combinació amb els productes seleccionats, que per les seves característiques es recomanen com a accessoris i/o complements.

b. Els danys personals o materials provocats a conseqüència de la utilització dels productes, sempre que no s’hagin seguit les recomanacions que s’hi especifiquen.

c. L’incompliment de les seues obligacions per motius de força major com puguen ser, sense ànim de ser exhaustiu, vagues internes o externes, catàstrofes naturals revoltes socials, etc.

Reconeix així el Comprador que adquireix els articles sota el seu propi risc i ventura, limitant-se l’activitat d’ESPERA EDICIONS a l’execució de les tasques materials necessàries per al lliurament, la tramitació i la gestió.

En qualsevol cas, la responsabilitat que assumeix ESPELMA EDICIONS davant del Comprador, en cap cas no inclou el lucre cessant i es limitarà, com a màxim i per qualsevol concepte, a l’import total percebut del Comprador en contraprestació per l’adquisició del producte de conformitat amb aquestes Condicions .

10. Indemnització

Qualsevol tipus de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d’advocats i/o procuradors) derivat d’un incompliment per part del Comprador d’aquestes Condicions o de qualssevol altres resultin aplicables, en què incorregués ESPELMA EDICIONS, haurà de ser rescabalat pel Comprador que el va originar. Això inclou qualsevol reclamació de tercers derivada dels incompliments esmentats.

11. Modificacions

Aquestes Condicions poden ser en qualsevol moment modificades i/o actualitzades sense necessitat de previ avís. Les modificacions efectuades entraran en vigor a partir de la seva publicació al Lloc Web, sigui quin sigui el mitjà i forma emprat per fer-ho.

La modificació només afectarà els Compradors que l’hagin acceptat amb posterioritat a aquesta modificació.

12. Altres qüestions

12.1. Salvaguarda i interpretació d’aquestes Condicions

Si l’Autoritat competent declarés alguna d’aquestes disposicions com a il·legal, invàlida o no executable, això suposarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. En qualsevol cas, aquesta declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de la resta.

La no exigència per part d’ESPERA EDICIONS del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per part seva a exigir-ho en un futur.

12.2. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions és l’espanyol. Si s’ofereixen versions en altres idiomes, només és per mera cortesia, per a la comoditat del Comprador. Per això, aquest accepta expressament que es regeixin per la seva versió en espanyol. En cas de contradicció, prevaldrà la versió en espanyol.

12.3. Legislació i fur

Les relacions entre ESPELMA EDICIONS i el Comprador es regiran per la legislació espanyola i les discrepàncies o conflictes al voltant d’aquestes Condicions se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili del Comprador, sempre que aquest tingui la condició de consumidor i usuari de conformitat amb la normativa aplicable. En cas contrari, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals d’ESPERA EDICIONS.

Si el Comprador tingués algun problema derivat de la compra dels productes disponibles al Catàleg del Lloc Web, podrà recórrer al sistema de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible des del següent enllaç: https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CA.

Política d’enviaments i devolucions

1. Enviament i devolucions

1.1. Despeses d’enviament

Com a norma general, les despeses d’enviament seran gratuïtes per al comprador. El preu del producte inclou les despeses pròpies de l’enviament.

1.2. Lliurament

Un cop realitzat comanda, el termini de lliurament és de 3 dies per a enviaments a la Península i Balears, sent de 5 dies per a enviaments a Canàries, Ceuta, Melilla i la resta de la Unió Europea, com a norma general.

Així mateix, s’hauran de tenir en compte els dies festius locals, autonòmics i nacionals ja que, en no ser laborables, els terminis augmenten.

1 de novembre

Dia de Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

8 de desembre

Immaculada Concepció

25 de desembre

Nadal

En cas de no disposar d’algun/s article/s de la seva comanda, ESPELMA EDICIONS informarà al Comprador del nou termini de lliurament, indicant-li la possibilitat de reemborsament de les quantitats pagades per l’article/s concret/s, o de la substitució per un bé de característiques semblants de superior o mateixa qualitat, a elecció del Comprador.

En aquest darrer cas, el Comprador podrà exercir els drets de desistiment i resolució en els termes aplicables al bé inicialment comprat.

A fi d’optimitzar el lliurament, ESPELMA EDICIONS agrairà al Comprador que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari laboral habitual.

ESPELMA EDICIONS envia per correu ordinari el producte seleccionat, i arriba a l’adreça facilitada pel comprador en el termini estipulat anteriorment.

Quan la comanda ha sortit dels magatzems d’ESPERA EDICIONS, es troba en mans de l’empresa de missatgeria que el Comprador hagi triat. Per tant ESPELMA EDICIONS no controla la comanda. Si tingués qualsevol dubte o consulta i el seu paquet ja ha sortit dels nostres magatzems, si us plau contacteu directament a l’empresa de transports triada.

El Comprador és responsable de la veracitat i correcció de les vostres dades de direcció aportades. En cas que hi hagi un error a la direcció (en tot o en part) i es requereixi un segon enviament, el Comprador es farà responsable del cost d’enviament en què pogués incórrer.

1.3. Garantia i reclamacions

Tots els productes oferts són productes originals de la marca, amb certificat de garantia de fàbrica i en principi sense cap defecte.

Davant qualsevol defecte o manca de conformitat, el consumidor pot optar entre la reparació o substitució del producte afectat, llevat que això últim fos impossible o desproporcionat, o directament la reducció proporcional del preu o la resolució del contracte quan aparegui una altra manca de conformitat després de l’intent de l’empresari de posar en conformitat el bé, la manca de conformitat sigui molt greu o ESPELMA EDICIONS manifesti que no repararà o substituirà el bé en un termini raonable.

ESPELMA EDICIONS respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de tres anys des del lliurament. Es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys posteriors al lliurament ja existien quan la cosa es va lliurar, transcorregut aquest termini de dos anys serà el consumidor qui hagi de demostrar que la manca de conformitat existia en el moment de el lliurament del bé.

1.4. Productes defectuosos o enviaments erronis

En cas que el producte sigui retornat per manca de conformitat (productes defectuosos o enviaments erronis), l’usuari tindrà dret a optar bé per la devolució de la quantitat econòmica abonada o bé per la restitució del producte per un altre de característiques idèntiques. En aquests supòsits serà ESPELMA EDICIONS qui es farà càrrec de les despeses d’enviament o devolució del producte.

No obstant això,

•En cas de devolució per enviament erroni serà necessari el lliurament del producte amb l’embalatge en perfecte estat, que el producte i els seus accessoris es trobin en perfecte estat, així com que s’empaqueti el producte de manera que no sigui possible el seu deteriorament durant el transport, assumint aquest els possibles danys durant aquest. ESPELMA EDICIONS no admetrà la devolució del producte quan aquest estigui desprecintat o presenti signes evidents dús.

•En cas de producte defectuós, l’usuari intentarà fer arribar el producte en les millors condicions.

La devolució de l’import serà realitzada segons la forma en què l’usuari hagués abonat inicialment la compra i sempre que es compleixi els requisits anteriorment indicats, i es podrà abonar l’import mitjançant el lliurament d’un val descompte bescanviable a la pròpia botiga online, a elecció del Comprador.

El termini de la devolució serà l’establert per la normativa vigent i concretament 14 dies, comptadors des de la data en què l’empresari hagi estat informat de la decisió del consumidor, de la data en què es van rebre els béns o de la prova aportada pel consumidor que els ha tornat.

1.5. Atenció al Client

Per qualsevol tipus de consulta relacionada amb els nostres productes o serveis, aportar suggeriments, etc. podeu contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon 971621578 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@espelmaedicions.com.

El nostre equip us respondrà el més aviat possible.

•2. Dret de desistiment

2.1. Generalitats

D’acord amb la llei, el Comprador compta amb un termini de catorze (14) dies a partir de la data de recepció dels productes, per exercir el dret de retractació sense haver de justificar els motius ni pagar penalitats a excepció de les despeses d’enviament , sempre que tingui la consideració de Consumidor i Usuari.

Tots els articles hauran de ser retornats en idèntiques condicions a aquelles en què van ser lliurats, amb tots els seus embolcalls i accessoris, sempre que això permeti realitzar totes les comprovacions i manipulacions necessàries per determinar les característiques i funcionalitats dels productes.

Serà responsable el Comprador de la disminució del valor dels articles quan hagi dut a terme una manipulació diferent de la necessària per establir les característiques i el funcionament dels productes que hagi adquirit.

El producte tornat haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia de l’albarà de lliurament.

Un cop rebem la mercaderia al nostre magatzem, i amb la comprovació prèvia de l’estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel Comprador.

Les despeses de devolució no seran reemborsades en cap cas.

El sobre cost de les despeses de gestió de la devolució seran abonades per part de lusuari de forma prèvia a la devolució, sempre que fos retornat per mitjà diferent de lassenyalat per ESPELMA EDICIONS.

El Comprador també podrà comunicar a ESPELMA EDICIONS la seva voluntat de desistir mitjançant model que a continuació es facilita:

Model de formulari de desistiment

(Només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A l’atenció de [DADES COMPLETES TITULAR], NIF [DEFINIR], domicili a [DEFINIR], i adreça de correu electrònic [DEFINIR]

Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé [definir producte], rebut l'[inserir data de recepció de la comanda].

Nom i cognoms: ______________________________

Domicili: ______________________________________

Data: __/__/____

Signatura:

2.2. Excepcions al dret de desistiment

No obstant això, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no es pot exercir un dret de desistiment en disposar-se que el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) Béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

b) Béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

c) Béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

d) Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

e) Béns que després del seu lliurament i tenint-ne en compte la naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

f) Contingut digital que no es presti en un suport matèria quan l’execució hagi començat i, si el contracte imposa al consumidor o usuari una obligació de pagament, quan es donin les condicions següents:

i. El consumidor o usuari hagi atorgat el seu consentiment previ per iniciar lexecució durant el termini del dret de desistiment.

ii. El consumidor o usuari hagi expressat el coneixement que, en conseqüència, perd el dret de desistiment; i

iii. L’empresari hagi proporcionat una confirmació del previ consentiment exprés del consumidor i usuari i del coneixement per part seva de la pèrdua del dret de desistiment.

Així mateix, els productes a tornar hauran de complir amb les condicions següents:

•Ser un llibre físic

•Ha d’estar acompanyat de l’autorització de la devolució remesa amb anterioritat el correu electrònic pel nostre servei d’atenció al client.

•No pot estar usat, més enllà de la mera obertura del mateix ni deteriorat.

•El producte a tornar no haurà d’estar personalitzat.

• Si qualsevol d’aquestes condicions s’incomplís, no es procedirà al canvi o la devolució de cap producte.

ESPELMA EDICIONS reemborsarà l’import dels articles adquirits, però no les despeses d’enviament generades per la comanda de compra ni les despeses d’enviament generades per aquesta devolució que aniran a càrrec de l’usuari, excepte en el cas que la devolució es produeixi per producte defectuós, cas en què Dykinson reemborsarà l’import íntegre. El reemborsament de limport de la devolució sefectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra; en cas de ser aquest contra reemborsament, la devolució s’efectuarà via transferència. El termini màxim per reemborsar l’import dels articles tornats serà de 30 dies.